29 มิ.ย. 13

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ จุดเด่นหรือข้อดี กองทุนได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิกทุกเดือน โดยเฉลี่ยเดือนละ 70 ราย ส่งผลให้กองทุนโตเร็วมาก มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คน มากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ยอดรับเฉพาะเงินสัจจะตั้งแต่จัดตั้งประมาณ 6 ล้านบาทเศษ ต้องชื่นชมการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ สามารถดูแลสวัสดิการหรือคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในเชิงปริมาณ มากถึงประมาณ 2.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จ […]


Filed under: งบการเงิน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri