24 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชน จากอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การเป็นสถาบันการเงิน โดยก่อนกลับได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ด้วย


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uriให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *