21 มิ.ย. 12

คณะดูงาน ต.ธาตุ

ชาวตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ตามโครงการศึกษาดูงานตำบลต้นแบบงานสุขภาวะแบบบูรณาการ ตำบลไผ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 มีคุณเพ็ญ สมคำ เหรัญญิกกองทุนฯ และรองทัศนีย์ เสน่หา รองนายก อบต.ไผ่และฝ่ายสวัสดิการกองทุนฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้

คณะดูงาน ต.ธาตุ

คณะดูงาน ต.ธาตุ

คณะดูงาน ต.ธาตุ

คณะดูงาน ต.ธาตุ

คณะดูงาน ต.ธาตุ

คณะดูงาน ต.ธาตุ


Filed under: กิจกรรม,ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uriให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *