14 มิ.ย. 15

หนังสือขอดูงาน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ละชาวตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ที่จะมาเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 52 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ

หนังสือขอดูงาน

หนังสือขอดูงาน


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uriให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *