กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน สมัยที่ ๓

***************************

ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมัยสามัญ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแทนคณะกรรมการที่ครบวาระ เป็นคณะกรรมการกองทุนสมัยที่ ๓ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำแหน่งส่วนกลาง ตำแหน่งประจำศูนย์ฯ
๑. นายประหยัด พุดจีบ ๑๓ ประธานกรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๑๓
๒. นายสนอง ชนะทอง รองประธานกรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๘
๓. นายสวัสดิ์ แสงราม รองประธานกรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๔
๔. นางวิรัตน์ กนกแก้ว เลขานุการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๓
๕. นางสาวพิกุลทอง หลอดเข็ม ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๔
๖. นางเพ็ญ สมคำ เหรัญญิก กรรมการศูนย์ฯ ม.๘
๗. นางสมนิตย์ ศรีงาม ผู้ช่วยเหรัญญิก ประธานศูนย์ฯ ม.๒
๘. นางประจวบ ทองสม ทะเบียน กรรมการศูนย์ฯ ม.๔
๙. นางชญานุช เชิดทราย ทะเบียน กรรมการศูนย์ฯ ม.๒
๑๐. นางสั้น นิลจันทร์ ทะเบียน กรรมการศูนย์ฯ ม.๓
๑๑. นางปิ่นจุฑา ภูมิสุข ๑๒ สวัสดิการ (เกิด) กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๒
๑๒. นางทองดาว บุญลับ สวัสดิการ (แก่) กรรมการศูนย์ฯ ม.๙
๑๓. นางสมพร ก้านทอง สวัสดิการ (เจ็บ) กรรมการศูนย์ฯ ม.๘
๑๔. นางเพ็ญศรี เหลาจำเริญ ๑๑ สวัสดิการ (ตาย) ประธานศูนย์ฯ ม.๑๑
๑๕. นางพุทธิดา จันตาขาว สวัสดิการ (การศึกษา) กรรมการศูนย์ฯ ม.๕
๑๖. นางสุภาภรณ์ อินสอน ๑๐ สวัสดิการ (ประสบภัย) กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๐
๑๗. นายสุพักร์ ไผ่แก้ว สวัสดิการ (เงินกู้) กรรมการศูนย์ฯ ม.๑
๑๘. นายสัมฤทธิ์ ผาจีบ ประชาสัมพันธ์ ประธานศูนย์ฯ ม.๕
๑๙. นายสมชัย ชำนาญงาม ๑๔ ประชาสัมพันธ์ ประธานศูนย์ฯ ม.๑๔
๒๐. นางทิชากร แก่นจักร์ อบต.ไผ่ หัวหน้าตรวจสอบ ประธานศูนย์ฯ อบต.ไผ่
๒๑. นางทัศนีย์ เสน่หา ตรวจสอบ ประธานศูนย์ฯ ม.๖
๒๒. นางลำพอง คงนุรัตน์ ๑๒ ตรวจสอบ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๒
๒๓. นายสุบิน เกษฎา กรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๑
๒๔. นางสุดา มั่นยืน กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑
๒๕. นางสาวกัลยาณี ลิ้มสุนทร กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๒
๒๖. นายสิงหา แก่นจักร์ กรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๓
๒๗. นางสุบิน จันพูงาม กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๕
๒๘. นางทองมาก ชุมมาลา กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๖
๒๙. นางละออง สุริอาจ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๖
๓๐. นายสมาน สายทอง กรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๗
๓๑. นางเพ็ญศรี เอิบสุข กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๗
๓๒. นางสมปอน สลับศรี กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๗
๓๓. นายปิยะ ไหมทอง กรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๙
๓๔. นางอรวรรณ ฟักทอง กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๙
๓๕. นายสุนันท์ ชาน้อย ๑๐ กรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๑๐
๓๖. นางบานเย็น ใยดี ๑๐ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๐
๓๗. นางประคอง วงษ์เลิศ ๑๑ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๑
๓๘. นางไพบูลย์ ทองราช ๑๑ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๑
๓๙. นางสถิตย์ ทางดี ๑๒ กรรมการ ประธานศูนย์ฯ ม.๑๒
๔๐. นางทองเลียบ ใยวัน ๑๓ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๓
๔๑. นางสมทรัพย์ สลับศรี ๑๓ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๓
๔๒. นายสมศักดิ์ ภูมิมณี ๑๔ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๔
๔๓. นางนงเยาว์ จันทร์มาลี ๑๔ กรรมการ กรรมการศูนย์ฯ ม.๑๔

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืมโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน ๗ คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำแหน่ง
๑. นายประหยัด พุดจีบ ๑๓ ประธานกรรมการ
๒. นางวิรัตน์ กนกแก้ว เลขานุการ
๓. นางเพ็ญ สมคำ เหรัญญิก
๔. นางสาวกัลยาณี ลิ้มสุนทร กรรมการ
๕. นางประจวบ ทองสม กรรมการ
๖. นางทัศนีย์ เสน่หา กรรมการ
๗. นายสุนันท์ ชาน้อย ๑๐ กรรมการ

ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาตามตำแหน่งมาจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวม ๑๖ คน ดังนี้

  1. เจ้าคณะตำบลไผ่และเจ้าอาวาสวัดทุกวัด รวม ๖ รูป
  2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ๑ คน
  3. กำนันตำบลไผ่ ๑ คน
  4. ผู้อำนวยการโรงเรียน ๖ โรงเรียน รวม ๖ คน
  5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง รวม ๒ คน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ ประหยัด พุดจีบ
(นายประหยัด  พุดจีบ)
ประธานคณะกรรมการกองทุนให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *