8 ต.ค. 09

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ได้รับรองเป็นองค์การสวัสดิการชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๖๘/๒๕๕๒ นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ของเรา เพราะหมายถึงว่า เราเป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเมื่อได้รับรองแล้ว ก็จะทำให้สามารถรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำให้กองทุนฯ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป


Filed under: ประชาสัมพันธ์,ไม่มีหมวดหมู่

Trackback Uri