25 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ พร้อมกันนี้ได้มาโฮมสเตย์ ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านและเรียนรู้วิถีชีวิต จำนวน 2 วัน 2 คืน


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri