Tag: ยินดีต้อนรับ19 มิ.ย. 15

ต้อนรับคณะดูงานจาก ทศ.ศีขรภูมิ

วันนี้ (19 มิถุนายน 2558) คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลศีขรภูมิ นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และประธานกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลศีขรภูมิ และคณะ 30 คน มาเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ ๕๓ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติกับเรา


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


17 มิ.ย. 15

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุน อบต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม นำโดย นายสำเรียง จุลศรี (นายก อบต.) และนายทองมี ชัยโภชน์ (กำนันและประธานกองทุน) มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ 52 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


14 มิ.ย. 15

หนังสือขอดูงาน ทศ.ศีขรภูมิ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ละชาวตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่จะมาเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 53 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


21 มิ.ย. 12

คณะดูงาน ต.ธาตุ

ชาวตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ตามโครงการศึกษาดูงานตำบลต้นแบบงานสุขภาวะแบบบูรณาการ ตำบลไผ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 มีคุณเพ็ญ สมคำ เหรัญญิกกองทุนฯ และรองทัศนีย์ เสน่หา รองนายก อบต.ไผ่และฝ่ายสวัสดิการกองทุนฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้


Filed under: กิจกรรม,ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


25 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ พร้อมกันนี้ได้มาโฮมสเตย์ ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านและเรียนรู้วิถีชีวิต จำนวน 2 วัน 2 คืน


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


24 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชน จากอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การเป็นสถาบันการเงิน โดยก่อนกลับได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ด้วย


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


18 ก.พ. 12

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี

18 ก.พ. 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 150 คน ในการมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ศาสตร์ภักดี นายก อบต.ไผ่ กล่าวต้อนรับ และนายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ กลุ่มแม่บ้าน ม.13 จัดอาหารต้อนรับ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


4 ต.ค. 09

ยินดีต้อนรับทุกท่าน, นี่คือเว็บไซต์ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยชุมชนเอง เว็บไซต์นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำแนวทางไปก่อเกิดกองทุนสวัสดิการ โดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางการพึ่งพาตนเอง อยู่อย่างพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคน


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri